NETWINGS SOLUTIONS - dejte křídla svému podnikání


Všeobecné obchodní podmínky ke službě
Poskytování webhostingových služeb

 

Poskytovatelem je společnost NETWINGS SOLUTIONS s. r. o., sídlem Horova 1671/18, Brno 61600, IČ: 27323331, DIČ: CZ27323331 (dále jen poskytovatel).

Odběratelem služeb je subjekt, který projeví zájem o služby poskytovatele (dále jen odběratel) a na základě dohody platí poskytovateli ujednanou částku (zpravidla ročně, není-li uvedeno jinak). Podmínky poskytování služeb lze dohodnout písemnou smlouvou – v takovém případě platí přednostně ustanovení takové smlouvy.

Uhrazení fakturovaných částek za webhostingové služby znamená bezpodmínečný souhlas odběratele s těmito obchodními podmínkami.

    1.1      Předmět služby

1.    Předmětem služby je úprava vztahů pro poskytování webhostingových služeb v síti Internet (dále jen služeb) mezi poskytovatelem a odběratelem.

2.    Poskytovatel zajistí odběrateli nepřetržitý provoz serveru a možnost umístění internetové prezentace či internetového obchodu, a to v nejkratší možné době od přijetí platby od objednatele, za předpokladu, že tomu nebrání okolnosti způsobené třetími stranami.

3.    V případě zájmu poskytovatel zajistí registraci, technickou správu a provoz domén 2. řádu a nižšího řádu, a to v nejkratší možné době od přijetí platby od odběratele, za předpokladu, že tomu nebrání okolnosti způsobené třetími stranami. Doména je registrována jménem odběratele (uvedením v registraci domény) a veškerá práva k pronajatému doménovému jménu náleží Odběrateli. Poskytovatel není odpovědný za registraci doménového jména třetí stranou (při registraci nového doménového jména objednatele) v době čekání na poskytnutí úhrady objednatelem.

4.    Objednáním registrace doménového jména odběratel souhlasí s podmínkami správce daného TLD (top level domain). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné potíže vzniklé užíváním doménového jména v rozporu s těmito podmínkami.

5.    Odběratel je odpovědný za objednávky učiněné u poskytovatele, a to jakoukoli formou. Odběratel se zavazuje, že údaje uvedené při registraci jsou pravdivé a že nezatajil žádnou skutečnost, která by bránila uzavření smlouvy. Odběratel je povinen aktualizovat údaje uvedené při registraci.

6.    Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatele nepostoupí třetím stranám, s výjimkou orgánů činných v trestním řízení. Při registraci doménového jména používá poskytovatel údaje zadané odběratelem při objednávce služeb. Poskytovatel neodpovídá za chyby způsobené uvedením mylných údajů odběratelem.

7.    Odběratel je obeznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou výhradně pro jeho potřebu a že není oprávněn postoupit poskytování služeb třetím stranám bez výslovného souhlasu poskytovatele.

8.    Odběratel je odpovědný za škodu, kterou svým neoprávněným užíváním služeb způsobí poskytovateli nebo třetím stranám, bez ohledu na to, zda způsobení škody zamýšlel či nikoli.

9.    Poskytovatel se zavazuje poskytnout odběrateli technickou podporu a zajistit kontrolu nad svými technickými prostředky.

10.  Odběratel se zavazuje, že data ukládaná na serveru nebudou v rozporu s Českým právním řádem. Odběratel je sám odpovědný za data, která byla uložena na serveru pod uživatelským účtem po dobu trvání poskytování služeb. Poskytovatel je oprávněný bez vědomí odběratele odstranit nebo znepřístupnit soubory, jejichž obsah je v rozporu s platnými zákony.

11.  Za nefunkčnost služeb, které odběratel zaviní svým jednáním, poskytovatel nenese odpovědnost.

12.  V průběhu poskytování služeb může docházet k výpadkům, omezením či snížením kvality služeb.

13.  Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nefunkčností serveru, porušením či ztrátou dat nebo za škody způsobené třetími stranami. Je však povinen tyto skutečnosti eliminovat na minimum jemu dostupnými prostředky.

14.  Zjistí-li odběratel v průběhu užívání služeb bezpečnostní či technickou závadu, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli na emailovou adresu support@net-wings.eu.

15.  Poskytovatel má právo na plánovanou odstávku serverů za účelem údržby, upgrade software nebo hardware. Poskytovatel se zavazuje dle okolností tyto odstávky provádět v době snížené zátěže serverů (noční hodiny, dny pracovního klidu). Plánovanou odstávku je poskytovatel povinen ohlásit 24 hodin předem a to na místech k tomu určených.

16.  Odběratel má povinnost chránit přidělená přístupová jména a hesla k poskytnutým službám před zneužitím třetími stranami. Za zneužití dat třetími stranami způsobené tímto jednáním poskytovatel nenese odpovědnost.

17.  Poskytovatel má nárok na změny parametrů poskytovaných služeb a jejich cen. V případě takovýchto změn je poskytovatel povinen požádat odběratele o jejich schválení.

1.2      Cena za služby

1.       Cena za poskytování služeb je stanovena individuálně a rozdílně pro internetové obchody a internetové prezentace.

2.       Odběratel je povinen zaplatit 100% ceny za služby do 7 dnů od vystavení zálohové faktury, nebrání-li tomu situace způsobená třetími stranami. Webhostingové služby jsou účtovány na období 12 měsíců, není-li uvedeno jinak.

3.       Odběratel se zavazuje provádět platbu bankovním převodem na účet poskytovatele pod přiděleným variabilním symbolem. Psokytovatel se zavazuje po přijetí peněžních prostředků na účet vystavit objednateli fakturu – daňový doklad za poskytnuté služby.

4.       Nezaplatí-li odběratel fakturovanou částku ve výše stanovené lhůtě, má poskytovatel právo přestat poskytovat webhostingové služby, aniž by poskytl dodatečnou lhůtu odběrateli ke splnění této povinnosti. Práva poskytovatele dle článku IV. těchto podmínek nejsou tímto ustanovením dotečena.

5.       Poskytovatel se zavazuje vystavovat faktury prostřednictvím elektronického systému ve formátu PDF. Výtisk této faktury je dle §26 odst. 4  zákona 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, považován za plnohodnotný originál daňového dokladu. Na žádost odběratele zašle poskytovatel fakturu pozemní poštou na adresu fakturačního kontaktu. Manipulační poplatky se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele.

6.       Zanikne-li závazek poskytnout službu z důvodu neležícího/nespočívajícího na straně poskytovatele, je odběratel povinen zaplatit poskytovateli částku odpovídající poměrně aktuálnímu rozsahu služby, nejméně však ve výši storno-poplatku odpovídajícího 50% ceny služby.

7.    Odběratel bere na vědomí, že pokud byla registrace doménového jména učiněna za zvýhodněných podmínek (např. v akci), je od nárokované peněžní částky odečten rozdíl skutečné ceny a zvýhodněné ceny (cena, za kterou byla doména prodána odběrateli) doménového jména.

1.3      Způsob provozu služeb

1.       Při poskytování služeb dle této smlouvy postupuje poskytovatel samostatně a není při určení způsobu provedení služby vázán pokyny odběratele.

2.       Poskytovatel může pověřit poskytnutím služeb jinou osobu. Při provádění služeb pak má odpovědnost, jako by je prováděl sám.

3.       Poskytovatel zajistí odběrateli přístup k diskovému prostoru pro umístění webových prezentací (FTP), k e-mailovým schránkám a databázím.

4.       Špatně napsané nebo nefunkční skripty, které nadměrně zatěžují server a jeho systémové prostředky, mohou být bez předchozího upozorňování odstaveny.

5.       Odběrateli, který zneužívá neomezený přenos dat (dále jen traffic) pro cílené zatěžování serveru nebo konektivity poskytovatele, nebo nadměrně zatěžuje systémové prostředky poskytovatele na úkor jiných odběratelů, může být velikost měsíčního přenosu dat omezena.

6.       Odběratel bere na vědomí, že webová prezentace, kterou provozuje na serverech poskytovatele, je svým zaměřením určena především pro přenos dat do sítě NIX nebo CBIX. Odběrateli, u jehož webové prezentace přenos dat mimo ČR (dále jen transit) výrazně převyšuje traffic v rámci ČR nebo několikanásobně překračuje průměrný transit běžný u poskytovaných služeb dle webhostingového programu, může být poplatek za roční transit zpětně vyúčtován. Pokud odběratel předpokládá větší míru transitu, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli, který odběrateli navrhne odpovídající individuální podmínky pro poskytování webhostingových služeb.

7.       Veškeré pokusy o cílené poškození nebo vyřazení z provozu služeb provozovaných poskytovatelem či jiných periferií mající vliv na chod služeb poskytovatele, je přísně zakázáno. Při jakémkoliv náznaku o tuto činnost ze strany odběratele má poskytovatel právo okamžitě ukončit poskytování služeb bez jakékoliv náhrady.

8.       Na serverech poskytovatele je výslovně zakázáno:

a) nabízet nebo šířit takový obsah, který je v rozporu s Českým právním řádem a platnými mezinárodními úmluvami/smlouvami nebo hanobí dobré jméno poskytovatele

b) provozovat game servery, warez servery, chat servery, download servery, crack servery, spam servery, file servery, servery nabízející nelegální software a servery nadměrně přitěžující databázový server

c) provozovat servery s eroticky laděnou tématikou (vyjma předchozí domluvy s zhotovitelem)

d) využívat FTP prostor jako odkladiště dat, které nepřímo souvisí s webovou prezentací

e) provozovat servery, které i jen s části zasahují do výše zmíněných bodů (posouzení je výhradně na poskytovateli).

9. Poskytovatel má právo bez předchozího upozornění znepřístupnit nebo odstranit ze serverů data, která jakýmkoli způsobem porušují body předchozího odstavce tohoto článku. Zároveň poskytovatel může odběrateli, který takto vědomě porušil smluvní podmínky, bez náhrady vypovědět smlouvu.

10. Poskytovatel není odpovědný za případný ušlý zisk a vzniklé škody v důsledku užívání poskytovaných služeb.

11. Pokud dojde ze strany odběratele ke změně DNS u domény na jiné než poskytovatele, není poskytovatel povinen poskytovat odběrateli i nadále své služby.

12. Poskytovatel se zavazuje vykonat všechny dostupné náležitosti, které povedou k minimalizaci výpadků a obnovení funkčnosti serverů v případě výpadku.

13. Je zakázáno nasměrovat/přesměrovat doménu odběratele na servery poskytovatele, pokud pro tuto doménu není zřízen řádný webhostingový účet u poskytovatele nebo pokud k tomuto úkonu nebyl dán výslovný souhlas ze strany poskytovatele.

14. Všechny klientské webové prezentace využívající skriptovací jazyk PHP mají zapnutý safe_mode, a to bez výjimek. Klientské domény II. řádu vyžadující vypnutý safe_mode poskytovatel umístí na vyhrazený webový server bezpečně oddělený od ostatních webových prezentací podléhajících zapnutému safe_mode. Odběratel má možnost požádat o umístění na webový server s vypnutým safe_mode v průběhu objednávky služeb. Odběratel má nárok požádat poskytovatele o přesun prezentace na server s vypnutým safe_mode v průběhu užívání služeb, popř. naopak. Jeden přesun jedné domény poskytovatel provede zdarma, další přesuny jsou zpoplatněny dle aktuálního sazebníku poskytovatele. Odběratel, který požádá o umístění nebo přesun domény na webový server s vypnutým safe_mode, prohlašuje, že si je vědomý bezpečnostních rizik plynoucích z užívání tohoto nastavení. Za případné problémy spojené s užíváním služeb pod vypnutým safe_mode poskytovatel neodpovídá.

1.4      Závěrečná ustanovení

1.       Webhostingové služby jsou poskytovány na dobu neurčitou, není-li dohodnuto jinak. Pro ukončení poskytování webhostingových služeb je nutné, aby odběratel zhotoviteli zaslal písemnou výpověď minimálně se čtyřtýdenním předstihem od plánovaného ukončení poskytování služeb.

2.       Porušení těchto obchodních podmínek ze strany odběratele může mít za následek okamžité ukončení služeb, přičemž odběratel nemá nárok na vrácení poměrné částky.

3.       Uživatel souhlasí se zpracováním údajů vedených při registraci (vyjma osobních údajů) pro potřeby marketingových či jiných obchodních účelů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

4.       Odběratel souhlasí se zasíláním informačních e-mailů od poskytovatele.

5.       Ostatní práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 

Spokojeni zakaznici
LifeVision
návrh logotypu, návrh designu portálu, rozvržení stránek, hlavní struktura, piktogramy
Spokojeni zakaznici
BMS servis
redesign logotypu, webdesing, coding, CMS, corporate identity
Spokojeni zakaznici
Perfum.cz
logo, shopdesign, administrace, antispam, webhosting